pozadiexx
pozadiexx

SKÚSENOSTI ROBIA KVALITU

uvádzame vybrané referencie verejného obstarávania, ktoré sme realizovali

terc

 

Zákazky | na dodanie tovarov

Klient: EUROFIMA, s.r.o., Brezová pod Bradlom

eurofirmarealizácia verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov Obstaranie inovatívnej technológie pre projekt Eurofima 2015 - Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov

Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky sme realizovali postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou. Predmet zákazky bol rozdelený na 4 časti. Uchádzači mohli predkladať ponuky na jednu časť, na viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky. Na každú časť predmetu zákazky obstarávateľ uzavrel samostatnú kúpnu zmluvu s jednotlivými úspešnými uchádzačmi na základe výsledkov elektronickej aukcie. Obstarávala sa inovatívna technológia na zvýšenie výrobných procesov pri kovovýrobe - motorická ohýbačka rúr a profilov, zváracie stoly, hydraulické tabuľové nožnice a ohraňovacie lisy. Predpokladaná hodnota zákazky na všetky 4 časti spolu bola 285 109,00 eur bez DPH. Po ukončení verejnej súťaže uzavrel obstarávateľ jednotlivé kúpne zmluvy v celkovej sume 198 425,00 eur bez DPH. Realizáciou verejného obstarávania bola dosiahnutá celková úspora finančných prostriedkov -  86 684,00 eur bez DPH.

Predmet zákazky bol financovaný z finančných prostriedkov EÚ, poskytnutých v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transféry. Kúpne zmluvy boli uzavreté po administratívnej kontrole kompletného spisu verejného obstarávania s kladným výsledkom Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľom NFP pre projekt "Obstaranie inovatívnej technológie pre projekt Eurofima 2015 - Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov".

Realizovali sme zákazky na dodanie tovarov:

Slovenský strelecký zväz, občianske združenie – zbrane

Slovenský strelecký zväz, občianske združenie – strelivo

Slovenský strelecký zväz, občianske združenie - športový materiál, terče a počítadlo

Obec Zemianske Sady – osobný automobil

Mestské kultúrne stredisko Galanta – digitalizácia kina

Ústav zoológie Slovenskej akedémie vied - chemikálie a spotrebný materiál

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, s.r.o. - osobný automobil

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - dodávka farmaceutických výrobkov

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - dodanie zemného plynu

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - dodanie elektrickej energie

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - dodanie mäsa a mäsových výrobkov

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - dodanie mliečných výrobkov

ASTAP stavby, s.r.o. Gbely - obstaranie inovatívnej technológie na výrobu asfaltových zmesí

TEKOS, spol. s r.o. Malacky –  nákup pohonných hmôt

Zákazky | na poskytnutie služieb

Klient: T- INDUSTRY s.r.o., Myjava

referencia verejne obstaravanie1realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb Realizácia účasti T – Industry, s.r.o., Myjava na výstavách a veľtrhoch v roku 2013 a 2014

Pre T-INDUSTRY s.r.o., Myjava sme realizovali podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb s výzvou na predkladanie ponúk. Predmetom zákazky bolo zabezpečenie  realizácie účasti T – Industry, s.r.o. na výstavách a veľtrhoch v rokoch 2013 a 2014 v Slovenskej republike (Trenčín), v Českej republike (Brno), v Rusku (Sankt Petersburg), v Nemecku (Norimberg), v Poľsku (Varšava) a USA (Philadelphia). Predpokladaná hodnota zákazky bola 47 022,00 eur bez DPH.

Predmet zákazky bol financovaný z finančných prostriedkov EÚ, poskytnutých v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast. Zmluva o poskytnutí služieb bola uzavretá po administratívnej kontrole kompletného spisu verejného obstarávania s kladným výsledkom Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľom NFP pre projekt "Realizácia účasti T - Industry, s.r.o. Myjava na výstavách a veľtrhoch v roku 2013 a 2014".

Realizovali sme zákazky na poskytnutie služieb:

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied – syntéza oligonukleotidova a sekvenovanie DNA

Mesto Galanta - tlač mesačníka Galantské noviny/Galántai Ujság

Mesto Trnava - Kalokagatia – zapožičanie autobusov a autokarov s vodičom

SCIENTICA, s.r.o. Bratislava – zabezpečenie terénnych prác

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, s.r.o. -  uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov

Zákazky | na uskutočnenie stavebných prác

Klient: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

referencia verejne obstaravanie31realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác Obnova a modernizácia fasády a priečelia Domu služieb Hlohovec

Pre Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. sme realizovali podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác s výzvou na predkladanie ponúk. Predmetom zákazky bola obnova konštrukcie budovy (steny, zasklené fasády, strecha) a obnova výplňových konštrukcií budovy (okná, zasklené steny a dvere), obnova átria a balkónu, obnova vnútorných schodísk a obnova rámp zásobovacieho dvora. Kritériami na vyhodnotenie ponúk bola celková cena zákazky a lehota výstavby. Predpokladaná hodnota zákazky bola 547 824,25 eur bez DPH. Po ukončení verejného obstarávania obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác v celkovej sume 497 025,71 eur bez DPH. Realizáciou verejného obstarávania bola dosiahnutá celková úspora finančných prostriedkov - 50 798,54 eur bez DPH. Zákazka bola financovaná z vlastných zdrojov obstarávateľa.

Realizovali sme zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Slovenský strelecký zväz, občianske združenie – rekonštrukcia zastrešenia a šatní pretekárov na strelnici v Holíči

Obec Sokolovce  –  odvodnenie komunikácie

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - rekonštrukcia elektroinšatalácie (kaštieľ)

Vodárenske a technické služby s.r.o. Hlohovec –  rozšírenie parkovacích miest v meste Hlohovec

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, s.r.o. - rekultivácia skládky odpadu

Obec Podbranč – rekultivácia obce Podbranč

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. - rekonštrukcia budovy šatní – futbalové ihrisko Šulekovo

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - rekonštrukcia regulačných uzlov ústredného kúrenia v budovách areálu nemocnice

 

Požiadajte o dopyt.....

Neváhajte a pošlite nám dopyt. Radi vypracujeme a zašleme cenovú ponuku, navrhovaný postup obstarávania s časovým harmonogram realizácie zákazky, uvedieme systém spolupráce a ďalšie informácie potrebné k realizácii požadovaného verejného obstarávania.

Zaoberáme sa komplexným zabezpečovaním všetkých služieb, výkonov a procesov v oblasti verejného obstarávania.

dopyt na sluzbu obstaravania

Copyright KANCELÁRIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, s.r.o. 2016 | WEBDESIGN: fg Ateliér